ENGLISH
Kezdőlap/ Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Nagymező u. 8.) (továbbiakban: Capa Központ) összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.),  .), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé jelen nyilatkozat formájában az általa követett adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A Capa Központ weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Az internetes látogatása során a rendszerünk rögzít bizonyos adatokat, melyeket kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk optimalizálására és a rendszer biztonságának növelésére használunk fel. Ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak. A Capa Központ a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (böngésző típusa, belépés napja és ideje) cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek az internetes oldal látogatásakor a böngészőprogramról ideiglenesen az Ön által használt számítógép merevlemezére kerülnek, abból a célból, hogy a későbbiekben segítsék az oldalhoz történő könnyebb hozzáférést, a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálását. A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógépről, illetve a böngészőn keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát. A weboldal üzemeltetője és karbantartója a G.M. Production Kft. (cím: 1034 Budapest, Eső u.6., adószám: 13718862-2-41).

A Capa Központ hírlevélrendszert működtet az érdeklődők tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeli. A hírlevelek megküldése harmadik fél által működtetett hírlevélrendszeren keresztül történik, így a regisztráció mellett szükséges az Ön hozzájárulása is a személyes adatainak az adatkezelőhöz történő továbbításához. A hírlevélrendszer üzemeltetője a NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A, adószám: 13235109-2-07). A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található “unsubscribe” linkre kattintva, mellyel automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatai, vagy e-mailben (info@capacenter.hu) közölt kérésére a Capa Központ legkésőbb 15 napon belül törli az adatait.

A Capa Központ az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelezi. A Capa Központ a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa szerződéssel jogosított adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére.

A Capa Központ a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A Capa Központ fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során, pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Capa Központ haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.

Ha az érintett megítélése szerint a Capa Központ jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A Capa Központ a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Capa Központ a határidőt elmulasztja, vagy a nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

A Capa Központ az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket az info@capacenter.hu e-mail címen, valamint a 1065 Budapest, Nagymező u. 8. levelezési címen fogadja.

Vonatkozó jogszabályok:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
  • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.